News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentation

Introduktion

V�lkommen till Nordicbots dokumentationssida! Den h�r sidan inneh�ller all n�dv�ndig information som du beh�ver n�r du anv�nder/anh�ller en Nordicbots bot. Nedan finner du en inneh�llslista. Klicka p� namnet p� en sektion f�r att komma till respektive:

Generell information - Visar generell information om v�ra botar. G�r in djupare i �mnen s�som ans�kan, identifikation, anv�ndarniv�er o.s.v.

Globala kommandon - Listar alla kommandon som inte �r relaterade till kanaler.

Kanalrelaterade kommandon - Listar alla kommandon som du kan anv�nda i/f�r en kanal.

Kanalinst�llningar - Listar alla tillg�ngliga inst�llningar f�r en kanal.

Offentliga kommandon - Listar alla tillg�ngliga offentliga kommandon och en del viktig information om r�stning, citat, triggers, kommandoprofiler o.s.v.

Generell information

Skaffa en bot

Om du inte redan har en bot i din kanal, och du vill ha en, kan du ans�ka om en. Ans�kan kan g�ras via Web Request. Innan du anh�ller om en bot ber dig l�sa v�ra regler noggrant! Du kan �ven ans�ka om en bot genom att joina #NordicBots och skriva /msg NB-Request request <kanal> <botnick> <mail>. T�nk p� att du m�ste vara authad f�r att kunna ans�ka om en bot.

Flytta din bot till en annan kanal

Om du vill flytta din bot fr�n en av dina kanaler till en annan, beh�ver du joina #NordicBots och skriva !move #gamlakanalen #nyakanalen. Endast �gare av boten kan flytta den. N�r du flyttar boten kommer den att beh�lla den gamla anv�ndarlistan och de gamla kanalinst�llningarna (�ven stats) s� att de f�rblir samma som tidigare. Om du inte vill beh�lla statsen kan du be n�gon admin att nollst�lla dem.

Byt din bot

Om du tr�ttnat p� din bots nick kan du byta din bot till en annan ledig bot. Detta g�rs enkelt genom att skriva /msg <bot> CHANGEBOT <kanal> <nybot>. Innan du f�rs�ker byta din bot b�r du se listan �ver tillg�ngliga botar h�r. Alla inst�llningar kommer f�rbli som de var innan.

Ta bort din bot

N�r din kanal, av n�gon anledning, st�ngs ner eller inte anv�nds n�got mer eller om du helt enkelt inte beh�ver din bot l�ngre, joina #NordicBots och skriv: !remove <kanal> <anledning> f�r att ta bort din bot. Endast �gare av boten kan ta bort den.

Kanalen suspenderad?

Om du bryter mot v�ra regler eller om n�gon annan i din kanal g�r det, �r det m�jligt att vi suspenderar din kanal. Det betyder att boten kommer l�mna din kanal f�r normalt sett sju dagar, men beh�ller era inst�llningar/anv�ndare. Om suspenderingen inte tas bort inom denna tid, kommer den automatiskt att tas bort. �garen av kanalen kommer d� att f� ett mail g�llande suspenderingen. Du kan se om din kanal �r suspenderad h�r. Om din kanal �r suspenderad och du vill f� tillbaka din bot, joina #NordicBots och be n�gon admin att ta bort suspenderingen.

Identifikation

V�ra botar k�nner igen dig genom Q-AUTH (ditt AUTH till QuakeNet’s Q-bot). F�r att kunna anv�nda kommandon p� v�ra botar m�ste du vara authad med Q. Om du �r det, ska du vara f�rdig att anv�nda de listade kommandona som finns h�r p� sidan. Om boten s�ger att den inte vet vem du �r, s�ger att du inte �r authad, eller att du inte har beh�righet, prova f�ljade kommando:

/msg <bot> IDENT

Notera att du inte kommer f� n�got gensvar efter att du anv�nt detta kommando (du kommer endast f� en notis som s�ger att boten kommer kontrollera om du �r authad), testa att anv�nda kommandot igen efter n�gra sekunder, och sedan ska det vara klart. Om du st�ter p� ytterligare problem, s� tveka inte att fr�ga efter hj�lp i #NordicBots.

Anv�ndarniv�er

Niv�n p� en anv�ndare talar om hur mycket anv�ndaren har r�tt att g�ra i en kanal. F�ljande niv�er �r tillg�ngliga:

FriendBlir inte straffad f�r att g�ra ”dumma saker” (s�som flooda eller g�ra reklam).
VoiceKan anv�nda VOICE-kommandot f�r att f� voice (+v) i kanalen, och kan automatiskt f� voice om CHANSET ’autovoice’ �r aktiverad i kanalen.
Op Kan anv�nda OP-kommandot f�r att f� op (+o) i kanalen, och kan automatiskt f� op om CHANSET ’autoop’ �r aktiverad i kanalen.
MasterKan �ndra vissa kanalinst�llningar genom CHANSET-kommandot. Kan l�gga till anv�ndare med Friend-, Voice- eller Opniv�.
OwnerHar full kontroll �ver kanalen. Kan l�gga till anv�ndare med Master- och Ownerniv�.

De flesta funktioner f�r de l�gre niv�erna fungerar �ven f�r de h�gre, vilket betyder att en person med Opniv� inte kommer att bli kickad f�r s� kallade ”dumma saker”, precis som en person med bara Friendniv�. �ven personer med h�gre niv�er kan anv�nda VOICE kommandot f�r att f� voice (+v) i en kanal.

top

Globala kommandon

F�ljande kommandon kan anv�ndas genom /msg <bot> <kommando>, till exempel: /msg <bot> help

Kommandon som �r tillg�ngliga f�r alla

HELPGer dig utf�rlig hj�lp p� ett specifikt bot-kommando.
IDENTIdentifierar dig som en best�md anv�ndare i boten (till hj�lp d� du t.ex. har authat med Q, efter att ha joinat dina kanaler).
SHOWCOMMANDSListar alla kommandon som �r tillg�ngliga f�r dig – OBS! L�ng lista!
VERSIONVisar den aktuella versionen av v�r botservice.
WHOAMIBer�ttar vem boten menar att du �r.

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare authade med Q (och igenk�nda av v�ra bots)

ACCESSBer�ttar n�gons �tkomstniv� i en kanal.
ADDNOTEL�gger till en ”kom ih�g-lapp” f�r ett specifikt datum och tid (just nu endast i centraleuropeiska tidszonen).
EMAILS�tter din mail i boten, vi kommer endast kontakta dig via den om det �r n�got viktigt.
LISTNOTESListar alla ”kom ih�g-lappar” som lagts till med ADDNOTE.
WHOISBer�ttar vem boten menar att en specifik anv�ndare �r.

Det var allt g�llande kommandon som inte �r relaterade till kanaler. F�r en lista med kanalrelaterade kommandon, se nedan.

top

Kanalrelaterade kommandon

F�ljande kommandon kan anv�ndas genom /msg <bot> <kommando>, till exempel: /msg <bot> help

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare med Friendniv� eller h�gre

INVITEBjuder in dig till kanalen.
SETTOPICVisar (eller s�tter om du har Masterniv� eller h�gre) kanalens topic.

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare med Voiceniv� eller h�gre

DEVOICE Tar bort ditt (eller n�gon annan anv�ndares, om du har Op-niv� eller h�gre) voice (-v) i kanalen.
VOICE Ger dig (eller n�gon annan anv�ndare, om du har Opniv� eller h�gre) voice (+v) i kanalen.

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare med Opniv� eller h�gre

BANS�tter en ban i kanalen.
DEOPTar bort ditt (eller n�gon annan anv�ndares, om du har Master-niv� eller h�gre) op (-o) i kanalen.
KICKKickar n�gon fr�n kanalen.
OPGer dig (eller n�gon annan anv�ndare, om du har Master-niv� eller h�gre) op (+o) i kanalen.
SAYG�r s� att boten s�ger n�gonting i kanalen.
UNBANTar bort en ban fr�n kanalen (och databasen).
UNBANALLTar bort ALLA bans (om du har Op-niv� eller h�gre) som INTE �r sticky fr�n kanalen.

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare med Masterniv� eller h�gre

ADDBADWORDTar bort ett 'badword', f�r mer information om 'badwords' l�s nedan.
ADDTRIGGERL�gger till/uppdaterar en trigger, l�s nedan f�r information om triggers.
CHANLEVFungerar p� samma s�tt som USERLEV.
CHANSETS�tter olika kanalinst�llningar, l�s nedan f�r en lista med tillg�ngliga inst�llningar.
CYCLEG�r s� att boten rejoinar (l�mnar och joinar) kanalen.
DELALLBANSTar bort ALLA bans fr�n kanalen.
DELBADWORDTar bort ett 'badword' som blivit tillagt via kommandot 'addbadword'.
DELTRIGGERTar bort en trigger som lades till med hj�lp av ADDTRIGGER.
GREETBest�m en persons v�lkomnande i kanalen.
MODTRIGGERModifierar en tidigare tillagd trigger, f�r mer information om 'triggers' l�s nedan.
USERLEVS�tter en persons niv� i en kanal, l�s ovan f�r en lista med tillg�ngliga niv�er.

Kommandon som endast �r tillg�ngliga f�r anv�ndare med Ownerniv�

CHANGEBOTTill�ter dig att byta ut din bot till en annan NordicBots bot. Alla inst�llningar kommer sparas som de var innan.

top

Kanalinst�llningar

F�ljande inst�llningar kan g�ras med CHANSET kommandot (som kr�ver Master- eller Ownerniv�).
F�r att aktivera en inst�llning, anv�nd: /msg <bot> CHANSET <kanal> +<inst�llning> [extra]
F�r att avaktivera en inst�llning, anv�nd: /msg <bot> CHANSET <kanal> -<inst�llning>

Tillg�ngliga inst�llningar

advertiseAktiverar anti-reklam som kommer att varna/kicka/banna anv�ndare om de g�r reklam. L�s mer om varna/kicka/banna inst�llningarna h�r
autoopGer automatiskt op till alla som har 'op'niv� eller h�gre n�r de joinar kanalen. Notera: Detta ger inte op till alla (free op), det �r inte m�jligt med v�ra bots och �r dessutom f�rbjudet av v�ra regler.
autovoiceGer automatiskt voice till alla som har 'voice'niv� n�r de joinar kanalen. Notera: Om du vill ge voice till alla, anv�nd 'massvoice'inst�llningen.
badwordsAktiverar 'badwords' funktionen som kommer att varna/kicka/banna anv�ndare om de s�ger n�got ord som �r markerat som 'badword'. L�s mer om 'badwordsystemet' nedan.
bitchHindrar o-authade personer fr�n att f� op i din kanal genom att de blir deopade n�r n�gon opar dem.
commandcharDen h�r funktionen g�r det enklare att anv�nda speciella kommandon genom att l�ta dig anv�nda triggers s�som "!" och "?" f�r vissa kommandona (s�som !op och ?kick). L�s mer om commandchar nedan.
dynamicbansTar bort bans som inte �r sticky efter [minuter] minut(er) (standard: aktiverad, 5min). L�s mer om bansystemet nedan.
enforcebansKickar anv�ndare som matchar bans som �r s�tta av andra anv�ndare (standard: aktiverad). L�s mer om bansystemet nedan.
floodAktiverar anti-flood som g�r att anv�ndare som s�ger mer �n <x> rader p� <y> sekunder blir varnade/kickade/bannade. L�s mer om varna/kicka/banna inst�llningarna h�r
greetOm den h�r funktionen �r aktiverad kommer boten v�lkomna personer som har ett v�lkomstmeddelande sparat f�r dem. (genom att anv�nda GREET kommandot).
hidelogsAktivera den h�r funktionen om du vill aktivera statisik f�r din kanal, men f�redrar att folk inte tittar p� era loggar. Detta kommer g�mma era loggar. Avaktivera f�r att g�ra loggarna synliga igen.
infobotAktiverar olika kommandon s�som !date och chaninfo?.
massvoiceGer automatiskt voice till alla som matchar en specifik mask (som standard �r detta alla) n�r de joinar kanalen.
modesG�r s� att boten s�tter angivna modes i kanalen.
onjoinS�tter ett v�lkomstmeddelande som skickas till alla anv�ndare som joinar kanalen. (%n ers�tts med anv�ndarens nick, %p visar kanalpeaken).
peakG�r s� att boten registrerar kanalpeaken (anv�ndarrekord i kanalen) och aktiverar !peak-kommandot.
quotesAktiverar m�jligheten att anv�nda citat i kanalen. L�s mer om citatsystemet nedan.
showbanbyOm denna chanset �r aktiverad kommer boten att visa auth/nicket p� anv�ndaren som satte bannen (standard: aktiverad). L�s mer om bansystemet nedan.
stats�r denna tj�nst aktiverad kommer boten att spara loggar fr�n din kanal och statistik kommer att bli genererad ca var tredje timme. L�s mer om detta nedan.
statslangTill�ter dig att byta spr�ket som statistiken �r genererad p�. L�s nedan f�r en lista med tillg�ngliga spr�k.
timedquotesAktivera denna tj�nst om du vill att boten ska visa ett slumpm�ssigt citat var <x> minut.
timezoneS�tter den aktuella tidszonen f�r din kanal (anv�nds med !date-kommandot).
topicOm denna tj�nst �r aktiverad till�ter boten endast Masters/Owners att �ndra topicen.
tvAktiverar !tv-kommandot som visar vad som �r p� svensk TV just nu.
userbansTill�ter (ALLA) anv�ndare att s�tta bans manuellt (annars m�ste man banna via boten) (standard: aktiverad). L�s mer om bansystemet nedan.
voteAktiverar !vote-kommandot som till�ter anv�ndare att starta en omr�stning i din kanal. L�s mer om r�stningssystemet nedan.

Statistik (stats)

V�ra botar kan skapa statistik f�r din kanal n�r du aktiverar ‘stats’ CHANSET (se ovan f�r f�rklaring). F�r ett exempel p� hur en s�dan h�r sida ser ut, klicka h�r, det �r statistiken fr�n v�r kanal. Det finns �ven en sida som visar loggar av aktiviteter i din kanal, se h�r. Om du vill g�mma dina kanalloggar kan du anv�nda ’hidelogs’ CHANSET (se ovan f�r f�rklaring). Detta g�r att dina kanal-loggar blir g�mda. Om du avaktiverar det kommer dina loggar bli synliga igen.

Som vi f�rklarade ovan, kan du anv�nda ’statslang’ CHANSET f�r att �ndra spr�ket statistiken generaras p�. H�r �r en lista �ver de spr�k som �r tillg�ngliga f�r n�rvarande:

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Om ditt spr�k inte finns med och du vill �vers�tta det f�r oss, kontakta n�gon admin i #NordicBots.
top

Offentliga kommandon

F�ljande kommandon kan anv�ndas av alla anv�ndare i kanalen om de r�tta inst�llningar �r aktiverade.

Badwords/advertise/flood inst�llningar

Du kan aktivera badwords med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +badwords [typ] [tid]
Du kan aktivera advertise med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +advertise [typ] [tid]
Du kan aktivera flood med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +flood [lines:sec] [typ] [tid]
Som du ser, dessa inst�llningar har ett par parametrar som kan anv�ndas. H�r nedanf�r ser du en lista med som du kan anv�nda:

warnVarnar anv�ndarna.
warn+kickVarnar anv�ndarna och kickar andra g�ngen.
warn+banVarnar anv�ndarna och bannar de andra g�ngen. *
kickKickar anv�ndarna utan att varna de.
banBannar anv�ndarna utan att varna de. *

Funktioner markerade med '*' anv�nder bans f�r att f� bort anv�ndarna. Du kan s�tta tiden genom att fylla i 'tid' parametern med nummer i minuter. Om du inte s�tter n�gon s�dan parameter kommer standard tiden 5minuter att bli satt.

L�gga till 'badwords'

N�r du har aktiverat 'badwords' s� kan du b�rja l�gga till 'badwords'. 'Badwords' kan bli tillagda genom:
/msg <bot> ADDBADWORD <kannal> <ord>
'Badwords' kan bli borttagna med kommandot 'DELBADWORD'.

top

Ban systemet

Ban metoder (m�l typer):

/msg <bot> ban #kanal nick 7d <anledning>Banner en anv�ndare via host och om anv�ndaren �r authad bannas hans auth ocks�.
/msg <bot> ban #kanal #auth 7d <anledning>Bannar anv�ndaren via hans auth.
/msg <bot> ban #kanal *!*@host 7d <anledning>Bannar anv�ndarens host.

Ban metoder (tid och anledning):

/msg <bot> ban #kanal <m�l>Bannar m�let i 1 timma (= standard) med anledningen 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #kanal <m�l> 7dBannar m�let i 7 dagar med anledningen 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #kanal <m�l> perm <anledning>Bannar m�let permanent med anledningen du specifierade.

Ban metoder (speciella):

/msg <bot> ban #kanal <m�l> 7d *<anledning>Bannar m�let normala v�gen men g�r ocks� bannen sticky (se [1]).

Unban metoder:

/msg <bot> unban #kanal nickTar bort alla bans som matcher nick (om m�jligt).
/msg <bot> unban #kanal #authTar bort alla bans som matchar authet (om m�jligt).
/msg <bot> unban #kanal *!*@*Tar bort den specifika bannen (om den finns).
/msg <bot> unbanall #kanalTar bort alla bans som inte �r sticky.
/msg <bot> delallbans #kanalTar bort ALLA bans fr�n kanalen.

[1] Med sticky menas att boten alltid kommer att f�rs�ka s�tta bannen (och �terst�lla den om den blir unbannad).

top

Kommandoprofiler

Den h�r funktionen till�ter dig att anv�nda botkommandon med triggers s�som "!" och "?" f�r speciella kommandon. Se nedan f�r tillg�ngliga kommandon.
Du kan aktivera den genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +commandchar <tecken>
Till exempel, anv�ndning av "+commandchar !" kommer aktivera kommandon s�som !kick. Anv�ndning av "+commandchar ." kommer aktivera .kick.

access <nick>Visar en persons tillg�ng i en kanal.
addtrigger <trigger> <text>L�gger till en trigger i en kanal.
deltrigger <trigger>Tar bort den givna triggern i en kanal.
kick <nick>Kickar n�gon fr�n kanalen.
ban <nick>Bannar n�gon fr�n kanalen.
unban <nick>Tar bort en ban fr�n kanalen.
voice <nick>Ger dig (eller n�gon annan anv�ndare, om du har Opniv� eller h�gre) voice (+v) i kanalen.
devoice <nick>Tar bort din (eller n�gon annan anv�ndares, om du har Opniv� eller h�gre) voice (-v) i kanalen.
op <nick>Ger dig (eller n�gon annan, om du har Masterniv� eller h�gre) op (+o) i kanalen.
deop <nick>Tar bort din (eller n�gon annan anv�ndares, om du har Masterniv� eller h�gre) op (-o) i kanalen.
greet <nick>S�tter en v�lkomst f�r en given anv�ndare i kanalen.
chanset <inst�llning>S�tter/tar bort den givna inst�llningen i kanalen.
userlev <nick> <niv�>Anger n�gons niv� i en kanal.
top

Citatsystem

Du kan aktivera citatsystemet genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +quotes
F�ljande kommandon �r tillg�ngliga:

!quoteAnv�nds f�r att visa ett slumpm�ssigt citat.
!quote add <text>Anv�nds f�r att l�gga till ett citat.
!quote info <id>Anv�nds f�r att f� information om ett citat med det givna ID:t.
!quote find <text>Anv�nds f�r att hitta ett citat med den givna texten.
!quote del <id>Anv�nds f�r att ta bort ett citat med det givna ID:t.
top

R�stningssystem

Du kan aktivera r�stningssytemet genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +vote
F�ljande kommandon �r tillg�ngliga:

!vote startAnv�nds f�r att starta en ny omr�stning i din kanal: !vote start <varaktighet> <fr�ga>. Detta kr�ver att anv�ndaren �r tillagd i kanalen.
!vote noAnv�nds f�r att r�sta 'Nej'.
!vote yesAnv�nds f�r att r�sta 'Ja'.
!vote statusAnv�nds f�r att se statusen �ver den p�g�ende omr�stningen.
!vote stopAnv�nds f�r att stoppa den p�g�ende omr�stningen.
top

Triggersystem

Det �r m�jligt f�r Masters eller Owners av en kanal att l�gga till triggers, s�som !ip, !help, ?info, .status o.s.v. N�r n�gon skriver detta i kanalen kommer boten svara med anpassad text.
F�r att l�gga till/uppdatera en trigger, anv�nd: /msg <bot> ADDTRIGGER <kanal> <trigger> <text>
F�r att ta bort en trigger, anv�nd: /msg <bot> DELTRIGGER <kanal> <trigger>
F�r att justera en trigger anv�nd:/msg <bot> MODTRIGGER <kanal> <trigger> <add/edit/del> [radnummer] [rad]

Triggertyper

Triggers kan vara av tre olika typer: publik (-public, f�rvalt), privat (-private, s�nder ett privat meddelande) och notis (-notice, s�nder en notis till anv�ndaren).

Niv�er

Triggers kan bli begr�nsade till olika anv�ndarniv�er. Du kan t.ex. bara g�ra s� att en trigger �r tillg�nglig f�r Owners eller Masters. Du kan se de tillg�ngliga niv�erna h�r.

Argumentsupport

Du kan anv�nda %1 %2 ... %9-identifikationerna f�r att h�nvisa till individuella parametrar p� en linje. Du kan ocks� anv�nda %N- f�r att h�nvisa till parametetern N o.s.v. (f�r att f� argumentet + allt d�refter).

Ett exempel p� argument: /msg ^Donkey^ ADDTRIGGER #NordicBots !test /me slaps %1 around a bit with %2-
Och om du sedan skriver: !test NB-Service a large trout
Kommer den att visa: ^Donkey^ slaps NB-Service around a bit with a large trout

top

Blandade kommandon

H�r finns en lista �ver de offentliga kommandona.

!dateVisar det nuvarande datumet och tiden i din kanal. Om tiden �r fel, f�rs�k att �ndra 'timezone'-inst�llningen.
!google <s�kord>Om du har aktiverat CHANSET +infobot, kan du anv�nda din bot till att s�ka med det givna s�kordet p� www.google.com. Den kommer visa de tv� f�rsta (om m�jligt) tr�ffarna.
!image <s�kord>Om du har aktiverat CHANSET +infobot, kan du anv�nda din bot till att s�ka med det givna s�kordet p� bilder p� www.google.com. Den kommer visa de tv� f�rsta (om m�jligt) tr�ffarna.
!peakN�r CHANSET +peak �r aktiverad, visar detta kommando det h�gsta antalet anv�ndare i kanalen.
chaninfo?Visar en l�nk till kanalinformationssidan. Sidan visar kanalinst�llningar, anv�ndare, citat, bans och triggers. Notera att den h�r sidan ocks� �r tillg�nglig genom den h�r sidan.
stats?Visar en l�nk till sidan med kanalstatistiken och kanalloggarna. �ven tillg�nglig h�r.

Om du har n�gon fr�ga eller om du beh�ver hj�lp n�r du anv�nder v�r service, joina g�rna #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette