News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokument�ci�

Bevezet�s

�dv�zl�nk a Nordicbots Dokument�ci�s oldalon! Rem�nyeink szerint ez az oldal tartalmaz minden olyan inform�ci�t, amelyre sz�ks�ged lesz mik�zben haszn�lod a NordicBots botodat. Lejjebb tal�lhatsz egy list�t a tartalomr�l. Kattints r� annak a szekci�nak a nev�re, amelyik �rdekel, hogy oda ugorj:

�ltal�nos inform�ci�k - N�h�ny a botokkal kapcsolatos �ltal�nos inform�ci�t olvashatsz itt p�ld�ul a bot h�v�s�r�l, az azonos�t�sr�l, a felhaszn�l�i szintekr�l, stb.

Glob�lis parancsok - Itt felsoroltuk az �sszes olyan parancsot, ami nem kapcsol�dik a csatikhoz.

Csatikhoz kapcsol�d� parancsok - Itt azokat a parancsokat soroltuk fel, amelyekre sz�ks�ged lehet a csatikon.

Csati be�ll�t�sok - Itt felsoroltuk az �sszes haszn�lhat� csati be�ll�t�st.

Vegyes parancsok - Itt soroltuk fel az �sszes haszn�lhat� publikus parancsokat bele�rve n�h�ny fontos inform�ci�t a szavaz�sokr�l, id�zetekr�l, triggerekr�l �s a vez�rl� karakterr�l.

�ltal�nos inform�ci�k

Bot h�v�sa

Ha m�g nem lenne botod, de szeretn�l egyet, akkor most megmutatjuk, hogyan h�vhatsz. A bot h�v�s�ra az egyik lehet�s�g a Web request haszn�lata (M�r magyar nyelven is el�rhet�!). Azonban miel�tt botot h�vn�l, olvasd el figyelmesen a szab�lyainkat. A m�sik lehet�s�g, hogy IRC-en h�vod a botot. Ehhez fel kell l�pned a #NordicBots csatira �s haszn�lni a /msg NB-Request request <csati> <bot> <email> parancsot. Csak autholt felhaszn�l�k h�vhatnak botot.

Bannolva van a csati?

Ha bannoltuk a csatidat, akkor a bot h�v�sakor a k�vetkez� k�t �zenet egyik�vel fogsz tal�lkozni:
- #csatid has been blocked from requesting! - Ez automatikusan lej�r 7 nap ut�n.
- #csatid has been badchanneled in our botservice! - Ez a rosszabbik eset, az id�tartam�ban nincs fels� hat�r.
Amennyiben nem tudod, hogy mi�rt lett bannolva a csatid, l�pj fel a #NordicBots csatira �s l�pj kapcsolatba valamelyik adminnal.

A bot �tk�ld�se egy m�sik csatira

Ha �t szeretn�d k�ldeni a botodat az egyik csatir�l a m�sikra, akkor fel kell l�pned a #NordicBots csatira �s beg�pelni a: !move #r�gicsati #�jcsati parancsot. Csak ownerek tudj�k mozgatni a botot. A bot az �j csatin megtartja a r�gi csati be�ll�t�sait bele�rtve a felhaszn�l�k hozz�f�r�s�t �s a statisztik�t is. Ha nem szeretn�d megtartani a statisztik�t, k�rd meg az egyik admint, hogy t�r�lje.

A bot lecser�l�se

Ha meguntad a botod nev�t �s szeretn�d lecser�lni egy m�sik botra, k�nnyed�n megteheted a /msg <bot> CHANGEBOT <#csati> <ujbot> paranccsal. Miel�tt megpr�b�ln�d lecser�lni a botodat, n�zd meg a szabad botok list�j�t itt. Minden be�ll�t�s megmarad.

A bot elt�vol�t�sa a csatir�l

Ha valamilyen okn�l fogva a csatit bez�rod vagy egyszer�en nincs m�r sz�ks�ged a botra, l�pj fel a #NordicBots csatira �s g�peld be a: !remove <#csati> <ok> parancsot, hogy elt�vol�tsd a botot a csatidr�l. Csak az ownerek tudj�l elt�vol�tani a botot.

Felf�ggesztett csati (Suspended)

Ha megszeged a szab�lyainkat vagy b�rki m�s a csatidon, akkor el�fordulhat, hogy felf�ggesztj�k a botot a csatin. Ez azt jelenti, hogy a bot lel�p a csatidr�l (�ltal�ban 7 napra), de megtartja a be�ll�t�sokat. Ha nem �ll�tjuk vissza a 7 nap alatt, akkor automatikusan t�rli a be�ll�t�sokat. A csati ownerek kapnak egy emailt a felf�ggeszt�sr�l. Itt ellen�rizheted, hogy a botot a csatidon felf�ggesztett�k-e vagy sem. Ha felf�ggesztett�k a botot a csatidon �s vissza szeretn�d kapni, l�pj fel a #NordicBots csatira �s k�rd meg az egyik admint.

Azonos�t�s

A botjaink a Q auth-od alapj�n azonos�tanak t�ged. Ahhoz, hogy haszn�lhasd a parancsokat a botokban els�k�nt autholnod kell. Amint megvagy azzal, k�pes vagy haszn�lni azokat a parancsokat, amelyeket felsoroltunk itt. Ha a bot azt mondja, hogy nem ismer t�ged �s nem vagy autholva vagy nincs hozz�f�r�sed egy parancshoz, pr�b�ld meg a k�vetkez� parancsot:

/msg <bot> IDENT

Megjegyz�s: A botok nem fognak v�laszt adni erre a parancsra (csak egy notice-t kapsz majd, amiben a bot azt mondja, hogy ellen�rzi, hogy autholva vagy-e). A parancs haszn�lata ut�n pr�b�ld haszn�lni �jra azt a parancsot, amit eredetileg akart�l. Ha tov�bbra is gondod van k�rdezz�l nyugodtan a #NordicBots csatin.

Hib�k �s �tletek

Ha tal�ln�l valamilyen hib�t a botokban vagy csak van egy j� �tleted, amit szeretn�l megosztani vel�nk, �rd meg nek�nk a F�rumunkban vagy l�pj fel a #NordicBots csatira �s besz�ld meg az egyik adminnal.

Felhaszn�l�i szintek

Egy felhaszn�l� szintje megmutatja, hogy mit k�pes csin�lni a csatin. A k�vetkez� szintek haszn�lhat�ak:

FriendNem fog b�ntet�st kapni a floodol�s�rt �s a rekl�m�rt.
VoiceHaszn�lhatja a VOICE parancsot, hogy voice-ot (+v) kapjon �s automatikusan fogja kapni a bott�l, ha az 'autovoice' az be�ll�t�s akt�v.
OpHaszn�lhatja a OP parancsot, hogy op-ot (+o) kapjon �s automatikusan fogja kapni a bott�l, ha az 'autoop' be�ll�t�s akt�v.
MasterMegv�ltoztathatja a k�l�nb�z� be�ll�t�sokat. Hozz�adhat a bothoz �j felhaszn�l�kat Friend, Voice vagy Op szinttel.
OwnerTeljes hozz�f�r�se van mindenhez. Hozz�adhat a bothoz �j felhaszn�l�kat Master �s Owner szinttel.

Megjegyz�s: A szintek magukban foglalj�k az als�bb szinteket is, ami azt jelenti, hogy valaki Op szinttel szint�n nem lesz kir�gva floodol�s�rt �s rekl�m�rt, tov�bb� tudja haszn�lni a VOICE parancsot is, hogy voice-ot (+v) kapjon a csatin.

fel

Glob�lis parancsok

A k�vetkez� parancsokat a /msg <bot> <command> form�ban haszn�lhatod. P�ld�ul: /msg <bot> help

Mindenki sz�m�ra el�rhet� parancsok

HELPLe�r�st ad egy bizonyos parancsr�l.
IDENTA bot azonos�t t�ged, mint egy bizonyos felhaszn�l�t (hasznos p�ld�ul ha csak azut�n autholt�l, hogy fell�pt�l a csatira.
SHOWCOMMANDSMegmutatja az �sszes �ltalad haszn�lhat� parancsot - FIGYELEM: Hossz� lista!
VERSIONMegmutatja a bot jelenlegi verzi�j�t.
WHOAMIA bot megmondja, hogy szerinte ki vagy.

Csak autholt felhaszn�l�k sz�m�ra el�rhet� parancsok

ACCESSMegmutatja valaki szintj�t az adott csatin.
ADDNOTEHozz�ad egy feljegyz�st az eml�keztet�h�z a megadott d�tummal �s id�vel (Jelenleg csak K�z�p-Eur�p�ban haszn�lhat�).
EMAILBe�ll�tja az e-mail c�medet. Mi csak fontos inform�ci�kat fogunk k�ldeni erre az e-mail c�mre.
LISTNOTESKilist�zza az �sszes feljegyz�st, amit az ADDNOTE paranccsal adt�l hozz�.
WHOISMegmutatja, hogy a bot szerint ki is valaki.

Megjegyz�s: Ezek voltak azok a parancsok, amelyek nem kapcsol�dnak a csatihoz. A csatihoz kapcsol�d� parancsokat lejjebb tal�lod.

fel

Csatikhoz kapcsol�d� parancsok

A k�vetkez� parancsokat a /msg <bot> <command> form�ban haszn�lhatod. P�ld�ul: /msg <bot> help

A 'Friend' �s magasabb szinthez tartoz� parancsok

INVITEA bot megh�v t�ged a megadott csatira.
SETTOPICMegmutatja (vagy be�ll�tja, ha Master vagy magasabb szinted van) a topicot.

A 'Voice' �s magasabb szinthez tartoz� parancsok

DEVOICEA bot elveszi a voice-ot t�led (Vagy egy m�sik felhaszn�l�t�l, ha Op vagy magasabb szinted van).
VOICEA bot voice-ot add neked (Vagy egy m�sik felhaszn�l�nak, ha Op vagy magasabb szinted van).

Az 'Op' �s magasabb szinthez tartoz� parancsok

BANKibannolja a megadott felhaszn�l�t a csatir�l.
DEOPA bot elveszi az op-ot t�led (Vagy egy m�sik felhaszn�l�t�l, ha Master vagy magasabb szinted van).
KICKKir�gja a megadott felhaszn�l�t a csatir�l.
OPA bot op-ot add neked (Vagy egy m�sik felhaszn�l�nak, ha Master vagy magasabb szinted van).
SAYAz �ltalad be�rt sz�veget a bot ki�rja a csatira.
UNBANT�rli a megadott bant a csatir�l (�s az adatb�zisb�l).
UNBANALLT�r�l minden (nem sticky) bant a csatir�l.
UNBANMELeszedi a bant r�lad a csatin.

A 'Master' �s magasabb szinthez tartoz� parancsok

ADDBADWORDHozz�ad egy tiltott sz�t. Itt olvashatsz b�vebb inform�ci�t a badwords-r�l.
ADDTRIGGERHozz�ad/friss�t egy triggert. Itt olvashatsz b�vebb inform�ci�t a triggerekr�l.
CHANLEVA USERLEV megfelel�je �s ugyan�gy m�k�dik.
CHANSETK�l�nb�z� csati be�ll�t�sokat lehet be- �s kikapcsolni vele. Itt tal�lhat�ak a haszn�lhat� be�ll�t�sok.
CYCLEA bot ki- �s visszal�p a csatira.
DELALLBANST�r�l minden bant a csatir�l.
DELBADWORDT�r�l egy tiltott sz�t, ami az ADDBADWORD paranccsal lett hozz�adva.
DELTRIGGERT�r�l egy triggert a csatir�l.
GREETBe�ll�t egy �dv�zl� sz�veget a megadott szem�ly sz�m�ra.
MODTRIGGERM�dos�t egy kor�bban hozz�adott triggert. Itt olvashatsz b�vebb inform�ci�t a triggerekr�l.
USERLEVValaki hozz�f�r�s�t �ll�thatod be vele a csatin. Fent megtal�lod a haszn�lhat� szintek list�j�t.

Az 'Owner' szinthez tartoz� parancsok

CHANGEBOTEzzel a paranccsal cser�lheted le a botot a csatin egy m�sikra. Minden be�ll�t�s megmarad.

fel

Csati be�ll�t�sok

A k�vetkez� be�ll�t�sokat a CHANSET paranccsal lehet ki- �s bekapcsolni (Master vagy Owner szint sz�ks�ges hozz�).
Egy be�ll�t�s bekapcsol�s�hoz haszn�ld a: /msg <bot> CHANSET <csati> +<be�ll�t�s> [extra]
Egy be�ll�t�s kikapcsol�s�hoz haszn�ld a: /msg <bot> CHANSET <csati> -<be�ll�t�s>

Haszn�lhat� be�ll�t�sok

advertiseHa bekapcsolod ezt, akkor azok a felhaszn�l�k, akik rekl�moznak figyelmeztet�st/kick-et/ban-t kapnak. Itt olvashatsz t�bbet a be�ll�t�sokr�l.
autoopAutomatikusan mindenkinek opot ad, akinek 'Op' vagy ann�l magasabb hozz�f�r�se van. Megjegyz�s: Nem fog minden bel�p�nek opot adni. Ezt tiltj�k a szab�lyaink is.
autovoiceAutomatikusan mindenkinek voiceot ad, akinek 'Voice' vagy ann�l magasabb hozz�f�r�se van.
badwordsLehet�v� teszi, hogy megtiltsuk k�l�nb�z� szavak haszn�lat�t a csatin. Itt olvashatsz a be�ll�t�sokr�l.
bitchElveszi a bot az opot azokt�l, akiknek nincs joga hozz�.
commandcharEz a funkci� lehet�v� teszi, hogy bizonyos parancsokat haszn�ljunk egy triggerrel mint p�ld�ul a "!" �s a "?" . Itt t�bbet olvashatsz r�la.
dynamicbansA megadott id� ut�n t�rli a nem sticky bannokat a csatir�l. Ha valaki bel�p, akire r�illik a ban, a bot bannolni fogja. (alap�rtelmezett: kikapcsolva, 5 perc). Itt olvashatsz t�bbet a ban rendszerr�l.
enforcebansKir�gja azokat a felhaszn�l�kat, akik megfelelnek a csatin akt�v banoknak. (alap�rtelmezett: bekapcsolva). Itt olvashatsz t�bbet a ban rendszerr�l.
floodHa bekapcsolod ezt, akkor azok a felhaszn�l�k, akik floodolnak a csatin figyelmeztet�st/kick-et/ban-t kapnak, ha t�bbet besz�lnek, mint <x> sor <y> m�sodperc alatt. Itt olvashatsz t�bbet a be�ll�t�sokr�l.
greetHa bekapcsoljuk, akkor a megadott embernek a bot mindig be�rja az �dv�zl� sz�veget, amikor bel�p a csatira.
hidelogsAkkor kapcsold be ezt, ha szeretn�d haszn�lni a statisztik�t, de nem szeretn�d, hogy m�sok is l�thass�k a csatin l�v� besz�lget�sek logj�t. Ez a be�ll�t�s elrejti a logot. Ha kikapcsolod, akkor a log �jra el�rhet� lesz mindenki sz�m�ra.
infobotEzzel aktiv�lhatod a chaninfo?, !date, stb. parancsokat.
massvoiceAutomatikusan minden bel�p�nek voice-ot add, akik megfelelnek a be�ll�t�soknak (alap�rtelmez�sben ez mindenki).
modesA bot be�ll�tja a megadott csati m�dokat a csatira.
onjoinBe�ll�thatunk vele a botban egy az L-ben �s Q-ban is m�k�d� �dv�zl� �zenetet (a %n a bel�p� nev�vel, m�g a %p a csati peak-el lesz helyettes�tve).
peakHa akt�v, akkor a !peak parancsra a bot megmutatja, hogy h�ny felhaszn�l� volt maximum egyszerre a csatin.
quotesBekapcsolja az id�zeteket a csatin. Itt olvashatsz t�bbet r�la.
showbanbyHa bekapcsolod, akkor a bot mutatni fogja az auth-j�t/nev�t annak a felhaszn�l�nak aki be�ll�totta a bant. (alap�rtelmezett: bekapcsolva). Itt olvashatsz t�bbet a ban rendszerr�l.
statsBekapcsolja a csati statisztik�t �s a logot. Lejjebb olvashatsz r�la t�bbet.
statslangLehet�v� teszi, hogy megv�ltoztasd a statisztika nyelv�t. Itt l�thatod a haszn�lhat� nyelveket.
timedquotesHa bekapcsolod ezt a funkci�t, a bot v�letlenszer�en mutatni fog egy id�zetet minden 5 percben.
timezoneBe�ll�thatod vele a csatidnak megfelel� id�z�n�t (a !date parancshoz).
topicHa bekapcsoljuk, akkor 'Master' vagy 'Owner' szint kell, hogy a topicot megv�ltoztathassuk.
tvHa bekapcsolod, akkor a !tv parancsra a bot megmutatja, hogy mi megy �ppen a Sv�d TV-ben.
userbansMegengedi (minden) felhaszn�l�nak, hogy k�zzel �ll�tsa be a bannokat (Ellenkez� esetben a boton kereszt�l lehet csak bannolni) (alap�rtelmezett: bekapcsolva). Itt olvashatsz t�bbet a ban rendszerr�l.
voteBekapcsolja a szavaz�st a csatin. Itt olvashatsz t�bbet r�la.

Statisztika (stats)

A botjaink k�pesek statisztik�t vezetni a csatir�l, ha bekapcsolod 'stats' be�ll�t�st (mint ahogy besz�lt�nk r�la fent). Itt l�that� egy p�lda a statisztik�ra. A statisztika mellett a besz�lget�sek logj�t is mutatja a bot, amire itt l�that� egy p�lda. Ha nem szeretn�d, hogy m�sok l�ss�k a besz�lget�sek logj�t, akkor lehet�s�g van az elrejt�s�re, ha bekapcsolod 'hidelogs' be�ll�t�st (mint ahogy besz�lt�nk r�la fent). Ez a be�ll�t�s elrejti a logot. Ha kikapcsolod, akkor a log �jra el�rhet� lesz mindenki sz�m�ra.

Ahogy elmagyar�ztuk fent, a statisztika t�bb nyelven is el�rhet� a 'statslang' be�ll�t�s seg�ts�g�vel. Itt tal�lhat� azon nyelvek list�ja (a k�djukkal egy�tt), amelyek el�rhet�ek a statisztik�ban:

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Megjegyz�s: Ha az �ltalad besz�lt nyelv nem tal�lhat� a list�ban �s szeretn�l ford�tani nek�nk, l�pj fel a #NordicBots csatira �s besz�lj az egyik adminnal.
fel

Vegyes parancsok

Badwords/advertise/flood be�ll�t�sok

A badwords be�ll�t�s bekapcsolhat� a /msg <bot> CHANSET <csati> +badwords [t�pus] [id�tartam] paranccsal.
Az advertise be�ll�t�s bekapcsolha� a /msg <bot> CHANSET <csati> +advertise [t�pus] [id�tartam] paranccsal.
A flood be�ll�t�s bekapcsolhat� a /msg <bot> CHANSET <csati> +flood [sor:m�sodperc] [t�pus] [id�tartam] paranccsal.
Ahogy l�that� ezeknek a be�ll�t�soknak van p�r param�tere, amelyekr�l lent l�that� egy lista:

warnFigyelmezteti a felhaszn�l�t.
warn+kickEls� alkalommal figyelmezteti, majd kir�gja a felhaszn�l�t.
warn+banEls� alkalommal figyelmezteti, majd bannolja a felhaszn�l�t. *
kickFigyelmeztet�s n�lk�l kir�gja a felhaszn�l�t.
banFigyelmeztet�s n�lk�l bannolja felhaszn�l�t. *

Megjegyz�s: A '*' jel�lt parancsok bannolj�k a felhaszn�l�t. Be�ll�that� az id�tartam, ha kit�ltj�k az 'id�tartam' param�tert percben megadva. Ha nem �ll�tunk be id�tartamot, akkor alap�rtelmezetten 5 percet fog haszn�lni.

Tiltott szavak hozz�ad�sa

Miut�n aktiv�ltad a be�ll�t�st, hozz�adhatsz szavakat a tilt�list�hoz a /msg <bot> ADDBADWORD <csati> <sz�> paranccsal.
A tiltott szavak a 'DELBADWORD' paranccsal t�r�lhet�ek.

fel

Ban rendszer

Ban m�dszerek (c�lpont szerint):

/msg <bot> ban #csati n�v 7d <ok>Bannolja a felhaszn�l�t a host alapj�n. Ha a felhaszn�l� autholva van, akkor az authja is bannolva lesz.
/msg <bot> ban #csati #auth 7d <ok>Bannolja a megadott auth-ot.
/msg <bot> ban #csati *!*@host 7d <ok>Bannolja a megadott host-ot.

Ban m�dszerek (id�tartam �s ok):

/msg <bot> ban #csati <c�lpont>Bannolja a c�lpontot 1 �r�ra (alap�rtelmezett) a 'Requested' (alap�rtelmezett) okkal.
/msg <bot> ban #csati <c�lpont> 7dBannolja a c�lpontot 7 napra a 'Requested' (alap�rtelmezett) okkal.
/msg <bot> ban #csati <c�lpont> perm <ok>V�glegesen bannolja a felhaszn�l�t a megadott okkal.

Ban m�dszerek (speci�lis):

/msg <bot> ban #csati <c�lpont> 7d *<ok>Bannolja a c�lpontot az ugynevezett sticky bannal (L�sd [1]).

Unban m�dszerek:

/msg <bot> unban #csati n�vT�r�l minden bant, amely megegyezik a felhaszn�l�val (ha van ilyen).
/msg <bot> unban #csati #authT�r�l minden bant, amely megegyezik az auth-al (ha van ilyen).
/msg <bot> unban #csati *!*@*T�rli a megadott bant (ha van ilyen).
/msg <bot> unbanall #csatiMinden nem sticky bant t�r�l a csatir�l.
/msg <bot> unbanme #csatiLeszedi a bant r�lad a csatin.
/msg <bot> delallbans #csatiMinden bant t�r�l a csaitr�l.

Megjegyz�s: [1] A sticky azt jelenti, hogy a bot mindig megpr�b�lja a bant visszarakni a csaitra.

fel

Vez�rl� karakter

Ez a funkci� lehet�v� teszi, hogy bizonyos parancsokat haszn�ljunk egy triggerrel mint p�ld�ul a "!" �s a "?" . L�sd lejjebb a haszn�lhat� parancsokat.
Bekapcsolhat� a: /msg <bot> CHANSET <csati> +commandchar <karakter> paranccsal.
P�ld�ul ha a +commandchar ! -et haszn�ljuk, akkor lehet�s�g van a !kick, !op, stb parancsok haszn�lat�ra. Ha a +commandchar . -ot haszn�ljuk, akkor a .kick, .op, stb.

A k�vetkez� parancsok haszn�lhat�ak a vez�rl� karakterekkel:
!accessMegmutatja valaki szintj�t az adott csatin.
!addtriggerHozz�ad/friss�t egy triggert.
!banKibannolja a megadott felhaszn�l�t a csatir�l.
!chansetK�l�nb�z� csati be�ll�t�sokat lehet be- �s kikapcsolni vele.
!delallbansMinden bant t�r�l a csaitr�l.
!deltriggerT�r�l egy triggert a csatir�l.
!deopA bot elveszi az op-ot t�led (Vagy egy m�sik felhaszn�l�t�l, ha Master vagy magasabb szinted van).
!devoiceA bot elveszi a voice-ot t�led (Vagy egy m�sik felhaszn�l�t�l, ha Op vagy magasabb szinted van).
!greetBe�ll�t egy �dv�zl� sz�veget a megadott szem�ly sz�m�ra.
!kickKir�gja a megadott felhaszn�l�t a csatir�l.
!opA bot op-ot add neked (Vagy egy m�sik felhaszn�l�nak, ha Master vagy magasabb szinted van).
!unbanT�rli a megadott bant a csatir�l (�s az adatb�zisb�l).
!unbanallMinden nem sticky bant t�r�l a csatir�l.
!userlevValaki hozz�f�r�s�t �ll�thatod be vele a csatin. Fent megtal�lod a haszn�lhat� szintek list�j�t.
!voiceA bot voice-ot add neked (Vagy egy m�sik felhaszn�l�nak, ha Op vagy magasabb szinted van).

Megjegyz�s: A '!' att�l f�gg, hogy melyik karaktert �ll�tottad be. A ! az alap�rtelmezett.
fel

Id�zetek

Bekapcsolhatod az id�zeteket a: /msg <bot> CHANSET <csati> +quotes paranccsal.
Az al�bbi parancsok haszn�lhat�ak:

!quoteId�zet k�r�se.
!quote add <sz�veg>�j id�zet hozz�ad�sa.
!quote info <id>Inform�ci� lek�r�se a megadott sz�m� id�zetr�l.
!quote find <sz�veg>Id�zet keres�se, amiben szerepel a megadott sz�veg r�szlet.
!quote del <id>A megadott sz�m� id�zet t�rl�se.

Megjegyz�s: Legal�bb Friend (vagy magasabb) szinttel kell rendelkezned, hogy hozz�adhass�l/t�r�lhess�l id�zeteket.
fel

Trigger rendszer

A 'Master' vagy 'Owner' hozz�f�r�ssel rendelkez� felhaszn�l�k sz�m�ra lehets�ges, hogy be�ll�tsanak publikus triggereket mint a !ip, !help, ?info, .status stb. amelyekre a bot egy el�re megadott v�laszt fog be�rni a csatira.
Triggerek hozz�ad�s�hoz/friss�t�s�hez a: /msg <bot> ADDTRIGGER <csati> <trigger> <sz�veg> parancs haszn�lhat�.
Triggerek t�rl�s�hez a: /msg <bot> DELTRIGGER <csati> <trigger> parancs haszn�lhat�.
Triggerek m�dos�t�s�hoz a: /msg <bot> MODTRIGGER <csati> <trigger> <add/edit/del> [sorsz�ma] [sor] parancs haszn�lhat�.

Trigger t�pusok

3 k�l�nb�z� t�pus� trgger l�tezik: Publikus (-public, ez az alap�rtelmezett), Priv�t (-private, priv�t �zenetben k�ldi el a v�laszt) �s Notice (-notice, notice-ban k�ldi el a v�laszt). Tov�bbi p�ld�kat tal�lsz r�juk lent.

Szintek

Lehet�s�g van arra, hogy csak egy bizonyos szinttel rendelkez� felhaszn�l�k haszn�lhass�k az adott triggert. P�ld�ul, lehet olyan triggert csin�lni, amit csak a 'Master' �s 'Owner' szinttel rendelkez�k k�pesek haszn�lni. Itt tal�lhatod meg az el�rhet� szinteket a felhaszn�l�k sz�m�ra. Tov�bbi p�ld�kat tal�lsz r�juk lent.

Seg�ts�g a kieg�sz�t�sekhez

Haszn�lhat�ak a %1 %2 ... %9 azonos�t�k hivatkoz�sk�nt az egyedi param�terekre. Haszn�lhat� %N- mint hivatkoz�s az N v�ltoz�ra �s az azt k�vet�kre (p�ld�ul egy sz� + az �sszes t�bbi ami m�g�tte van). Tov�bbi p�ld�kat tal�lsz r�juk lent.

P�ld�k a triggerekre

Itt tal�lsz n�h�ny p�ld�t az �sszes trigger t�pushoz magyar�zattal egy�tt. Az els� sor a parancsot fogja tartalmazni, m�g a m�sodik a hozz� tartoz� magyar�zatot.

Public trigger

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !parancsok A k�vetkez� parancsokat haszn�lhatod itt: !help, !szerver
Ha a felhaszn�l� haszn�lja a !parancsok triggert, akkor a bot a k�vetkez�t fogja v�laszolni (a csatin): 'A k�vetkez� parancsokat...'

Private (query) trigger

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -private !parancsok A k�vetkez� parancsokat haszn�lhatod itt: !help, !szerver
Ha a felhaszn�l� haszn�lja a !parancsok triggert, akkor a bot a k�vetkez�t fogja v�laszolni priv�t �zenetben: 'A k�vetkez� parancsokat...'

Notice trigger

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice !parancsok A k�vetkez� parancsokat haszn�lhatod itt: !help, !szerver
Ha a felhaszn�l� haszn�lja a !parancsok triggert, akkor a bot k�vetkez�t fogja v�laszolni notice-k�nt: 'A k�vetkez� parancsokat...'

Trigger szintekkel

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -level voice !parancsok A k�vetkez� parancsokat haszn�lhatod itt: !help, !szerver
Ha a felhaszn�l� minimum 'Voice' szinttel haszn�lja a !parancsok triggert, akkor a bot a k�vetkez�t fogja v�laszolni (a csatin): 'A k�vetkez� parancsokat...'
Ha a felhaszn�l�nak alacsonyabb szintje van (Friend vagy No), akkor nem fog v�laszt kapni a bott�l.
Ezek a triggerek l�thatatlanok lesznek a 'chaninfo?' oldalon. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha csak egy bizonyos szinttel rendelkez� emberek sz�m�ra csin�lod a triggert, akkor 'private' vagy 'notice' triggert kell haszn�lni.

Notice trigger szintekkel

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice -level voice !parancsok A k�vetkez� parancsokat haszn�lhatod itt: !help, !szerver
Ha a felhaszn�l� minimum 'Voice' szinttel haszn�lja a !parancsok triggert, akkor a bot a k�vetkez�t fogja v�laszolni notice-k�nt: 'A k�vetkez� parancsokat...'
Ha a felhaszn�l�nak alacsonyabb szintje van (Friend vagy No), akkor nem fog v�laszt kapni a bott�l.
Ebben az esetben a bot nem a csatin v�laszol, amikor valaki haszn�lja a !parancsok triggert legal�bb 'voice' (vagy magasabb) szinttel. Csak a felhatalmazott emberek l�thatj�k a v�laszt.

Trigger kieg�sz�t�sekkel

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !slap /me slaps %1 around a bit with %2-
Ha egy felhaszn�l� haszn�lja a k�vetkez� parancsot: !slap a large trout
A k�vetkez�t fogja tenni a bot: |NordicBots| slaps around a bit with a large trout

fel

Szavaz�s

Bekapcsolhatod a szavaz�st a: /msg <bot> CHANSET <csati> +vote paranccsal.
Az al�bbi parancsok haszn�lhat�ak:

!vote startSzavaz�s kezd�se: !vote start <id�tartam> <k�rd�s> Legal�bb 'Friend' hozz�f�r�s kell hozz�.
!vote noNem.
!vote yesIgen.
!vote status�llapot lek�r�se.
!vote stopSzavaz�s le�ll�t�sa.

Megjegyz�s: Legal�bb Friend (vagy magasabb) szint kell, hogy elind�thass�l egy szavaz�st.
A szavaz�st le�ll�tani csak az elind�t�ja vagy valaki legal�bb Master vagy Owner hozz�f�r�ssel tudja.
fel

Csati inform�ci� �s statisztika

Itt l�thatod a csatin haszn�lhat� publikus parancsok list�j�t.

chaninfo?A bot megmutat egy linket a csati oldal�ra. Ezen az oldalon nyomon k�vethet� az �sszes be�ll�t�s, felhaszn�l�k, id�zetek, bannok �s triggerek. Ez az oldal innen is el�rhet�.
!dateMegmutatja a jelenlegi d�tumot �s id�t. Ha rossz id�t mutat, pr�b�ld meg be�ll�tani a 'timezone' be�ll�t�ssal.
!google <kulcssz�>Ha bekapcsoltad a +infobot be�ll�t�st, akkor lehet�s�g van, hogy a bottal r�keress�l valamire a www.google.com-on. Az els� k�t tal�latot fogja megmutatni.
!image <kulcssz�>Ha bekapcsoltad a +infobot be�ll�t�st, akkor lehet�s�g van, hogy a bottal r�keress�l egy k�pre a www.google.com-on. Az els� k�t tal�latot fogja megmutatni.
logs?A bot megmutat egy linket a csati statisztik�j�hoz �s logj�hoz. A log innen is el�rhet�.
!peakHa bekapcsoltad a +peak be�ll�t�st, akkor a bot megmutatja, hogy h�ny felhaszn�l� volt maximum egyszerre a csatin.
stats?A bot megmutat egy linket a csati statisztik�j�hoz �s logj�hoz. A statisztika innen is el�rhet�.

Ha b�rmi k�rd�sed van, amire itt nem tal�lt�l v�laszt, nyugodtan l�pj fel a #NordicBots csatira �s k�rdezd meg ott.

fel

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette