Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÓÜââáôï 13 Éïõëßïõ 2019 - 18:39:53
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1470 çìåñþí, 78 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
13
1
3
12
1
3
8
1
10
2
1
12
1
1
1
10
2
1
7
1
11
3
1
218
100
2
5
2
5
2
5
1
2
3
1
11
4
16
2
2
1
4
1
6
1
6
2
5
2
12
1
3
5
2
11
3
1
3
10
2
1
14
4
8
1
1
6
1
1
12
2
2
4
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.4%
3181
5.4%
2294
8.1%
3468
4.6%
1948
3.7%
1589
10.2%
4364
3.4%
1445
2.5%
1089
1.5%
651
2.6%
1092
4.4%
1866
1.7%
718
3.4%
1473
2.7%
1153
3.9%
1680
3.9%
1686
3.9%
1677
2.9%
1227
4.1%
1771
3.3%
1405
4.6%
1984
4.9%
2116
2.8%
1201
3.9%
1679
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley169868914302.513.52 çìÝñåò ðñéí"paw na peksw ligo battlefield"
2 fishbot353315141223.521.6135 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6151 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4743 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6204 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.71183 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 snailbot9315303.321.61041 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0212 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71386 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7543 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 kiss66152.511.2723 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
12 RUBIN166203.314.0723 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
13 jogurt66132.212.71093 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 mackica5551.09.61339 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 YoloMan_55163.233.4720 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
16 stole55132.612.4358 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 frizer4e_kav532142.813.0386 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
18 bananoflouda4471.814.887 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
19 |Logitech|41214310.871.026 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
20 NeFeLh42251.211.853 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
21 top-tipster33268.744.71048 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
22 poza6933186.034.01191 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
23 domain33124.019.0791 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
24 Oakley|Off336822.7170.0204 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
25 TheLordGr3331.02.7624 çìÝñåò ðñéí".s"
26 dikta3341.38.71349 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 CarlosE3341.35.01108 çìÝñåò ðñéí"hi"
28 wilfred33113.724.71134 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
29 sign-o2221.02.01302 çìÝñåò ðñéí"ee"
30 omew21142.05.51026 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
31 Alexandar2221.03.530 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
32 KILIBE2231.59.0767 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
33 Tanja2252.511.0681 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
34 Techtronix225628.0160.5187 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
35 Zgoden22115.523.51461 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
36 Srki_mk21121.03.01438 çìÝñåò ðñéí"zdr"
37 Druzliv^m2252.516.01053 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
38 Cementclouds2221.02.0426 çìÝñåò ðñéí"hi"
39 Debaser2252.514.51165 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
40 majche1111.02.01284 çìÝñåò ðñéí"hi"
41 number61133.012.01074 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
42 KUR_ZA_GRCI1144.019.01194 çìÝñåò ðñéí"CITAJTE I SITETE SE"
43 hionath1144.034.0278 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
44 DICK_FOR_GREECE1144.017.01194 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
45 par1111.06.0656 çìÝñåò ðñéí"skopje"
46 MUGO1122.010.0284 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
47 Denis1111.02.023 çìÝñåò ðñéí"hi"
48 Meh1111.07.0210 çìÝñåò ðñéí"retards"
49 teo1111.02.01293 çìÝñåò ðñéí"hi"
50 GBL1133.014.0791 çìÝñåò ðñéí"fuck your moma"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
mib88 (1) Macedonia (1) VMaster (1) Morkov4E (1) Lady (1)
AndroUser (1) Gad (1) themistery (1) deckoo (1) PROSVETA (1)
Mr_Faun (1) sexceuroman (1) galaxy (1) plusone (1) Hyacinthus (1)
Urke (1) lepotan^^^ (1) ebac (1) codewarrior (1) Oakley[Work] (1)
lunaa (1) gene (1) fishyy (1) Auslaender (1) dfFf (1)
FordMustang (1) mozok (1) sladok (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 68 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 catbot - 12
6 frizer4e_kav - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 fishbot - 3 Alexandar - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 Oakley|Off - 3 catbot - 2 stole - 5 mackica - 5
9 snailbot - 3 number6 - 1 wilfred - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   TheLordGr - 3 frizer4e_kav - 2
11 mozok - 1   domain - 3 NeFeLh - 2
12 Srki_mk - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
13 codewarrior - 1   top-tipster - 3 KILIBE - 2
14 lepotan^^^ - 1   Debaser - 2 fishyy - 1
15 deckoo - 1   Druzliv^m - 2 gene - 1
16 galaxy - 1   Cementclouds - 2 dfFf - 1
17 |Logitech| - 1   Zgoden - 2 FordMustang - 1
18 Macedonia - 1   |Logitech| - 2 sladok - 1
19 omew - 1   sign-o - 2 Norm - 1
20 majche - 1   Auslaender - 1 Srki_mk - 1
21     Norm - 1 Hyacinthus - 1
22     ebac - 1 plusone - 1
23     Oakley[Work] - 1 Urke - 1
24     lunaa - 1 Mr_Faun - 1
25     Oakley[afk] - 1 PROSVETA - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.8% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCKERS
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.3 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.5 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 430 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.34 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 smells 4 catbot
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 addtrigger 4 Oakley
9 quakenet 4 Oakley|Off
10 makes 3 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
4 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
5 http://www.greekchat.eu 1 Lady
6 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
7 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
8 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
9 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
10 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
11 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
12 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç AndroUser ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 18 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 638 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 36 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1944 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 2.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 91 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 08:27
Ôï topic äçëþèçêå 100 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 42757.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 08 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com