Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÐáñáóêåõÞ 21 Öåâñïõáñßïõ 2020 - 16:02:52
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1531 çìåñþí, 79 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
6
2
4
1
8
2
5
1
6
1
7
1
3
6
1
2
12
1
2
1
227
96
2
1
8
1
1
4
1
6
1
4
8
1
1
8
1
1
7
1
1
12
1
2
7
3
227
3
2
94
9
1
2
10
2
1
217
2
93
3
1
2
10
3
1
7
1
1
10
1
2
10
1
2
7
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.2%
3199
5.2%
2312
7.8%
3475
4.4%
1953
4.1%
1806
9.8%
4372
3.3%
1451
2.5%
1103
1.5%
676
2.5%
1115
4.7%
2107
1.6%
731
3.4%
1490
2.6%
1175
3.8%
1690
3.8%
1693
3.8%
1697
2.8%
1258
4.1%
1807
3.2%
1441
4.5%
2007
4.8%
2127
3.2%
1428
5.3%
2334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley170869914432.613.88 çìÝñåò ðñéí"[Global Msg] Kala Xristougenna kai xronia polla. Merry Xmas to al"
2 fishbot353315141223.521.6196 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6212 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4804 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6265 çìÝñåò ðñéí"droping dead, if you want me you know where/how to find me."
6 m35sk20812914.521.71244 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 snailbot9315303.321.61102 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0273 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71447 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0784 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 jogurt66132.212.71154 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 kiss66152.511.2784 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 mungos66122.012.7604 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 mackica5551.09.61400 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 YoloMan_55163.233.4781 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
16 frizer4e_kav532142.813.0447 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 stole55132.612.4419 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
18 bananoflouda4471.814.8148 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
19 |Logitech|41214310.871.021 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
20 NeFeLh42251.211.8114 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
21 top-tipster33268.744.71109 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
22 wilfred33113.724.71195 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
23 Oakley|Off336822.7170.0265 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
24 Tanja31262.08.015 çìÝñåò ðñéí"Hi"
25 poza6933186.034.01252 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
26 dikta3341.38.71410 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 domain33124.019.0852 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
28 CarlosE3341.35.01169 çìÝñåò ðñéí"hi"
29 TheLordGr3331.02.7685 çìÝñåò ðñéí".s"
30 Cementclouds2221.02.0487 çìÝñåò ðñéí"hi"
31 Techtronix225628.0160.5248 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
32 omew21142.05.51087 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
33 Srki_mk21121.03.01499 çìÝñåò ðñéí"zdr"
34 sign-o2221.02.01363 çìÝñåò ðñéí"ee"
35 KILIBE2231.59.0828 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
36 Alexandar2221.03.591 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
37 Druzliv^m2252.516.01114 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
38 Debaser2252.514.51226 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
39 Zgoden22115.523.51522 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
40 mozok1111.07.0636 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
41 Morkov4E1144.020.01081 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"
42 mib881111.06.0708 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
43 Meh1111.07.0271 çìÝñåò ðñéí"retards"
44 DICK_FOR_GREECE1144.017.01255 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
45 FordMustang1111.07.01329 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
46 PROSVETA1111.06.0724 çìÝñåò ðñéí"Hello!"
47 Denis1111.02.084 çìÝñåò ðñéí"hi"
48 Gad1122.09.0399 çìÝñåò ðñéí"Hello :-)"
49 ebac1111.05.01072 çìÝñåò ðñéí"penis"
50 par1111.06.0717 çìÝñåò ðñéí"skopje"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
lunaa (1) plusone (1) majche (1) teo (1) hionath (1)
AndroUser (1) VMaster (1) Macedonia (1) codewarrior (1) lepotan^^^ (1)
Rollex (1) dfFf (1) Oakley[Work] (1) Mr_Faun (1) MUGO (1)
deckoo (1) Auslaender (1) number6 (1) Hyacinthus (1) Lady (1)
themistery (1) gene (1) sexceuroman (1) Urke (1) GBL (1)
galaxy (1) fishyy (1) sladok (1) KUR_ZA_GRCI (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 69 Oakley - 91
2 catbot - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 Oakley[afk] - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 snailbot - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 m35sk - 12
6 Oakley|Off - 3 catbot - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 frizer4e_kav - 3 Alexandar - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 fishbot - 3 NeFeLh - 2 stole - 5 mackica - 5
9 CarlosE - 3 number6 - 1 top-tipster - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   wilfred - 3 Tanja - 2
11 mozok - 1   poza69 - 3 KILIBE - 2
12 omew - 1   domain - 3 frizer4e_kav - 2
13 |Logitech| - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
14 Srki_mk - 1   Cementclouds - 2 mib88 - 1
15 majche - 1   |Logitech| - 2 Meh - 1
16 lepotan^^^ - 1   sign-o - 2 FordMustang - 1
17 Macedonia - 1   Druzliv^m - 2 PROSVETA - 1
18 codewarrior - 1   Debaser - 2 Gad - 1
19 deckoo - 1   Zgoden - 2 Denis - 1
20 Rollex - 1   Morkov4E - 1 omew - 1
21 galaxy - 1   DICK_FOR_GREECE - 1 plusone - 1
22     snailbot - 1 |Logitech| - 1
23     par - 1 Srki_mk - 1
24     ebac - 1 teo - 1
25     lunaa - 1 AndroUser - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.6% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.3%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCKERS
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.8 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 443 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 smells 4 catbot
7 quakenet 4 Oakley|Off
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 addtrigger 4 Oakley
10 around 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
3 http://www.greekchat.eu 1 Lady
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
5 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
6 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
9 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
10 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
11 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 21 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by |Logitech|

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 658 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 36 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2001 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 2.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Oakley ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 21 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 18:41
Ôï topic äçëþèçêå 105 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 44447.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com