Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá Ôñßôç 22 Óåðôåìâñßïõ 2020 - 14:27:38
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1610 çìåñþí, 83 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
2
10
2
5
1
6
1
2
8
1
3
1
3
1
5
1
16
1
1
3
8
1
1
2
2
255
99
4
1
2
2
12
1
2
13
3
1
10
2
1
11
2
1
11
2
1
6
1
4
1
3
1
11
1
2
9
1
1
6
1
8
1
1
5
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.1%
3229
5.1%
2328
7.7%
3483
4.3%
1953
4.0%
1815
9.7%
4390
3.2%
1459
2.5%
1109
1.5%
690
2.5%
1144
4.7%
2131
1.7%
756
3.3%
1502
2.7%
1200
3.8%
1719
3.8%
1715
3.8%
1727
2.9%
1314
4.6%
2092
3.3%
1482
4.5%
2028
4.8%
2158
3.2%
1451
5.2%
2352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley172871914452.613.711 çìÝñåò ðñéí"[Global Msg] Kala Xristougenna kai xronia polla. Merry Xmas to al"
2 fishbot393319141323.421.111 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6291 çìÝñåò ðñéí"* catbot bites Oakley"
4 Norm3028111474.935.4883 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6344 çìÝñåò ðñéí"kamia patenda na kanoun relay ta bot sto FB den exei ? :P"
6 m35sk20812914.521.71323 çìÝñåò ðñéí"SUCK MY DICK GREEK"
7 Oakley[afk]981161.812.0352 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.61181 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71526 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 kiss66152.511.269 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
11 mungos66122.012.7683 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
12 jogurt66132.212.71233 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 RUBIN166203.314.0863 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
14 frizer4e_kav532142.813.0526 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
15 mackica5551.09.61479 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
16 stole55132.612.4498 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 YoloMan_55163.233.4860 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
18 |Logitech|41214310.871.07 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 NeFeLh42251.211.8193 çìÝñåò ðñéí"kalhnyxta :)"
20 bananoflouda4471.814.8227 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 Macedonia413174.216.549 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
22 TheLordGr3331.02.7764 çìÝñåò ðñéí".s"
23 CarlosE3341.35.01248 çìÝñåò ðñéí"hi"
24 dikta3341.38.71489 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
25 poza6933186.034.01331 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
26 Tanja31262.08.094 çìÝñåò ðñéí"Hi"
27 Kobra^^3362.07.751 çìÝñåò ðñéí"kkk"
28 Oakley|Off336822.7170.0344 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
29 domain33124.019.0931 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
30 top-tipster33268.744.71188 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
31 wilfred33113.724.71274 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
32 omew21142.05.51166 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
33 Srki_mk21121.03.01578 çìÝñåò ðñéí"zdr"
34 Debaser2252.514.51305 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
35 Cementclouds2221.02.0566 çìÝñåò ðñéí"hi"
36 Techtronix225628.0160.5327 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
37 KILIBE2231.59.0907 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
38 Druzliv^m2252.516.01193 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
39 Alexandar2221.03.5170 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
40 Zgoden22115.523.51601 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
41 sign-o2221.02.01442 çìÝñåò ðñéí"ee"
42 themistery1100.01.01421 çìÝñåò ðñéí"."
43 Rollex1111.02.016 çìÝñåò ðñéí"Ji"
44 number61133.012.01214 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
45 gene112121.0115.0510 çìÝñåò ðñéí"hello lads, just a question to where i can't seem to find an answ"
46 KUR_ZA_GRCI1144.019.01334 çìÝñåò ðñéí"CITAJTE I SITETE SE"
47 nikola1111.03.037 çìÝñåò ðñéí"Zdr"
48 Meh1111.07.0350 çìÝñåò ðñéí"retards"
49 MUGO1122.010.0424 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
50 Morkov4E1144.020.01160 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Denis (1) plusone (1) FordMustang (1) galaxy (1) VMaster (1)
codewarrior (1) sexceuroman (1) Oakley[Work] (1) ebac (1) teo (1)
AndroUser (1) PROSVETA (1) Auslaender (1) lepotan^^^ (1) lunaa (1)
Edno_Dete (1) sladok (1) fishyy (1) mib88 (1) Urke (1)
mozok (1) Mr_Faun (1) par (1) majche (1) deckoo (1)
hionath (1) Hyacinthus (1) Gad (1) dfFf (1) Bu (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 3 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 71 Oakley - 91
2 catbot - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 Oakley[afk] - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 Oakley|Off - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 m35sk - 12
6 snailbot - 3 catbot - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 fishbot - 3 Alexandar - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 stole - 5 mackica - 5
9 frizer4e_kav - 3 number6 - 1 wilfred - 3 Kobra^^ - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 dikta - 3
11 Macedonia - 1   top-tipster - 3 Tanja - 2
12 deckoo - 1   Macedonia - 3 KILIBE - 2
13 majche - 1   poza69 - 3 NeFeLh - 2
14 mozok - 1   TheLordGr - 3 frizer4e_kav - 2
15 Edno_Dete - 1   sign-o - 2 Bu - 1
16 lepotan^^^ - 1   Zgoden - 2 dfFf - 1
17 Srki_mk - 1   Druzliv^m - 2 Gad - 1
18 codewarrior - 1   Cementclouds - 2 Hyacinthus - 1
19 galaxy - 1   Debaser - 2 Mr_Faun - 1
20 omew - 1   |Logitech| - 2 Urke - 1
21 |Logitech| - 1   GBL - 1 mib88 - 1
22 Rollex - 1   DICK_FOR_GREECE - 1 fishyy - 1
23     Lady - 1 sladok - 1
24     Tanja - 1 teo - 1
25     hionath - 1 AndroUser - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
fishbot: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.9% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.0%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.8%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.1 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.7 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 445 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.31 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 addtrigger 4 Oakley
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 smells 4 catbot
10 tasty 3 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :) 6 Bu
3 :D 6 mungos
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
4 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
5 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
6 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
8 http://www.greekchat.eu 1 Lady
9 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
10 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
11 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 22 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 688 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 38 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2058 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 2.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot bites Oakley

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 31.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 16 çìÝñåò ðñéí áðü Q óôéò 19:20
Ôï topic äçëþèçêå 106 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 45227.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com