Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 28 Íïåìâñßïõ 2021 - 3:38:52
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1771 çìåñþí, 84 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
5
1
4
3
1
9
4
8
2
7
2
1
7
2
2
14
4
5
1
10
4
9
1
1
222
2
97
7
2
5
1
6
1
4
8
3
3
5
1
17
7
6
1
16
4
1
4
1
6
1
12
1
3
11
3
1
3
1
3
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.3%
3489
5.0%
2391
7.9%
3746
4.7%
2227
3.9%
1865
9.3%
4427
3.2%
1500
2.4%
1144
1.6%
738
2.6%
1221
4.6%
2200
1.8%
845
3.3%
1573
2.7%
1262
4.2%
2018
3.8%
1801
3.8%
1785
2.9%
1361
4.6%
2170
3.3%
1562
4.4%
2111
4.7%
2216
3.2%
1524
5.0%
2401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley174873914492.613.76 çìÝñåò ðñéí"paw na peksw ligo battlefield"
2 fishbot393319141323.421.1121 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6452 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.41044 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6505 çìÝñåò ðñéí"akoma paizete ?????????????????"
6 m35sk20812914.521.7123 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 Oakley[afk]981161.812.0513 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.61342 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71687 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.01024 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 jogurt66132.212.71394 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 kiss66152.511.2230 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 mungos66122.012.7844 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 stole55132.612.4659 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
15 frizer4e_kav532142.813.0687 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
16 mackica5551.09.61640 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
17 YoloMan_55163.233.41021 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
18 |Logitech|41214310.871.02 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
19 bananoflouda4471.814.8388 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 Macedonia413174.216.5150 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
21 NeFeLh42251.211.8354 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
22 top-tipster33268.744.71349 çìÝñåò ðñéí"hey guys! are you interested in sports betting?"
23 Tanja31262.08.0136 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
24 dikta3341.38.71650 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
25 Kobra^^3362.07.7212 çìÝñåò ðñéí"kkk"
26 domain33124.019.01092 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
27 poza6933186.034.01492 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
28 Oakley|Off336822.7170.0505 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
29 TheLordGr3331.02.7925 çìÝñåò ðñéí".s"
30 wilfred33113.724.71435 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
31 CarlosE3341.35.01409 çìÝñåò ðñéí"hi"
32 Debaser2252.514.51466 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
33 Alexandar2221.03.5331 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
34 Irelia223216.0103.54 çìÝñåò ðñéí"Oakley Eida Ton/Thn SoUkSoU (souksou@SoukSou.users.undernet.org)"
35 KILIBE2231.59.01068 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
36 Cementclouds2221.02.0727 çìÝñåò ðñéí"hi"
37 Zgoden22115.523.51762 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
38 sign-o2221.02.01603 çìÝñåò ðñéí"ee"
39 Druzliv^m2252.516.01354 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
40 Srki_mk21121.03.01739 çìÝñåò ðñéí"zdr"
41 omew21142.05.51327 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
42 Techtronix225628.0160.5488 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
43 Morkov4E1144.020.01321 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"
44 Urke1188.056.0391 çìÝñåò ðñéí"Macedonian history, not Gayreek. Fuck you gypsy assholes"
45 mib881111.06.0948 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
46 ebac1111.05.01312 çìÝñåò ðñéí"penis"
47 nikola1111.03.0130 çìÝñåò ðñéí"Zdr"
48 lepotan^^^1111.02.01595 çìÝñåò ðñéí"hi"
49 deckoo1111.02.01419 çìÝñåò ðñéí"kk"
50 themistery1100.01.01582 çìÝñåò ðñéí"."


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
teo (1) Meh (1) lunaa (1) KUR_ZA_GRCI (1) DICK_FOR_GREECE (1)
Auslaender (1) Oakley[Work] (1) Mr_Faun (1) dfFf (1) gene (1)
Denis (1) hionath (1) PROSVETA (1) par (1) number6 (1)
fishyy (1) FordMustang (1) mozok (1) sexceuroman (1) VMaster (1)
GBL (1) Lady (1) Edno_Dete (1) Bu (1) Rollex (1)
MUGO (1) AndroUser (1) Gad (1) plusone (1) sladok (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 4 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 catbot - 8 Norm - 28 Oakley - 73 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 Oakley[afk] - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 Oakley|Off - 3 NeFeLh - 2 RUBIN1 - 6 catbot - 12
6 fishbot - 3 catbot - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 CarlosE - 3 Oakley - 2 kiss - 6 mackica - 5
8 snailbot - 3 Alexandar - 2 stole - 5 snailbot - 5
9 frizer4e_kav - 3 number6 - 1 poza69 - 3 Kobra^^ - 3
10 Techtronix - 2   Macedonia - 3 dikta - 3
11 Macedonia - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
12 mozok - 1   wilfred - 3 Tanja - 2
13 Rollex - 1   top-tipster - 3 frizer4e_kav - 2
14 Srki_mk - 1   domain - 3 KILIBE - 2
15 Edno_Dete - 1   sign-o - 2 PROSVETA - 1
16 majche - 1   Zgoden - 2 Denis - 1
17 galaxy - 1   Cementclouds - 2 fishyy - 1
18 codewarrior - 1   Druzliv^m - 2 FordMustang - 1
19 omew - 1   Debaser - 2 Bu - 1
20 lepotan^^^ - 1   Irelia - 2 MUGO - 1
21 |Logitech| - 1   |Logitech| - 2 VMaster - 1
22 deckoo - 1   hionath - 1 Srki_mk - 1
23     par - 1 Hyacinthus - 1
24     sexceuroman - 1 plusone - 1
25     Lady - 1 Gad - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
fishbot: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.9% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.9%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.7%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.7 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 449 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 addtrigger 4 Oakley
7 smells 4 catbot
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
10 around 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :) 6 Bu
3 :D 6 mungos
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
4 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
5 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
6 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
8 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
9 http://www.greekchat.eu 1 Lady
10 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
11 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 29 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 733 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 45 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2202 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 2 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 3.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 31.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç jogurt ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 793 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 17 çìÝñåò ðñéí áðü Q óôéò 03:44
Ôï topic äçëþèçêå 108 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 47577.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 04 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com