Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÓÜââáôï 21 Ìáúïõ 2022 - 9:37:19
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1858 çìåñþí, 88 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
7
25
5
5
7
5
5
5
20
5
10
15
6
20
10
4
20
8
20
20
3
5
10
8
5
25
10
10
20
20
10
6
30
6
10
10
10
20
10
20
45
25
6
10
20
5
15
10
3
5
10
7
10
25
5
10
15
14
25
15
20
10
4
10
10
7
5
30
15
5
45
10
15
4
10
10
5
25
6
10
20
2
5
5
7
25
5
5
8
10
25
5
7
20
15
5
15
10
17
35
40
10
16
30
10
10
30
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.2%
3510
4.9%
2413
7.7%
3757
4.6%
2249
3.8%
1869
9.5%
4662
3.1%
1515
2.4%
1185
1.6%
782
2.6%
1285
4.7%
2277
1.9%
917
3.2%
1589
3.1%
1509
4.2%
2038
3.7%
1836
3.7%
1811
2.9%
1412
4.5%
2188
3.2%
1584
4.8%
2346
4.6%
2241
3.2%
1546
5.0%
2445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley1778573914592.613.83 çìÝñåò ðñéí"[Global Msg] Kala Xristougenna kai xronia polla. Merry Xmas to al"
2 fishbot403419141363.421.265 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6539 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.41131 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6592 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.7210 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.61429 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0600 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71774 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 kiss66152.511.2317 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
11 mungos66122.012.7931 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
12 RUBIN166203.314.01111 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
13 jogurt66132.212.71481 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 stole55132.612.4746 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
15 mackica5551.09.61727 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
16 frizer4e_kav532142.813.0774 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 YoloMan_55163.233.41108 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
18 |Logitech|41214310.871.05 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 bananoflouda4471.814.8475 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 Macedonia413174.216.5237 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
21 NeFeLh42251.211.8441 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
22 TheLordGr3331.02.71012 çìÝñåò ðñéí".s"
23 poza6933186.034.01579 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
24 domain33124.019.01179 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
25 CarlosE3341.35.01496 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 wilfred33113.724.71522 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
27 Kobra^^3362.07.7299 çìÝñåò ðñéí"kkk"
28 Tanja31262.08.0223 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
29 top-tipster33268.744.71436 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
30 Oakley|Off336822.7170.0592 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
31 dikta3341.38.71737 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
32 Techtronix225628.0160.5575 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
33 Druzliv^m2252.516.01441 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
34 Debaser2252.514.51553 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
35 Cementclouds2221.02.0814 çìÝñåò ðñéí"hi"
36 Srki_mk21121.03.01826 çìÝñåò ðñéí"zdr"
37 Irelia223216.0103.5ÓÞìåñá"Oakley Eida Ton/Thn SoUkSoU (souksou@SoukSou.users.undernet.org)"
38 badmuff22147.037.060 çìÝñåò ðñéí"Oakley, you are from Crete?"
39 Alexandar2221.03.5418 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
40 sign-o2221.02.01690 çìÝñåò ðñéí"ee"
41 omew21142.05.51414 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
42 Zgoden22115.523.51849 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
43 KILIBE2231.59.01155 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
44 sladok1111.06.01789 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
45 Mr_Faun1111.03.01051 çìÝñåò ðñéí"!op"
46 Kuroglav1166.024.01 çìÝñá ðñéí"ajdee uste li ima ova be"
47 themistery1100.01.01669 çìÝñåò ðñéí"."
48 deckoo1111.02.01506 çìÝñåò ðñéí"kk"
49 Hyacinthus1111.02.0510 çìÝñåò ðñéí"hi"
50 lunaa1155.043.0745 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Mguest34 (1) Denis (1) ebac (1) nikola (1) Urke (1)
Edno_Dete (1) majche (1) teo (1) codewarrior (1) plusone (1)
DICK_FOR_GREECE (1) hellas (1) mozok (1) Bu (1) gene (1)
number6 (1) par (1) dfFf (1) MUGO (1) GBL (1)
AndroUser (1) Rollex (1) PROSVETA (1) sexceuroman (1) Auslaender (1)
KUR_ZA_GRCI (1) mib88 (1) Lady (1) Meh (1) Oakley[Work] (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 8 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 73 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 catbot - 8 Oakley - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 YoloMan_ - 5 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 snailbot - 3 fishbot - 4 jogurt - 6 catbot - 12
6 frizer4e_kav - 3 NeFeLh - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 Oakley|Off - 3 Alexandar - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 CarlosE - 3 catbot - 2 stole - 5 mackica - 5
9 fishbot - 3 number6 - 1 top-tipster - 3 Kobra^^ - 3
10 Techtronix - 2 hellas - 1 Macedonia - 3 dikta - 3
11 Srki_mk - 1   wilfred - 3 NeFeLh - 2
12 Rollex - 1   domain - 3 Tanja - 2
13 Macedonia - 1   TheLordGr - 3 KILIBE - 2
14 galaxy - 1   poza69 - 3 badmuff - 2
15 omew - 1   Cementclouds - 2 frizer4e_kav - 2
16 lepotan^^^ - 1   Zgoden - 2 mib88 - 1
17 deckoo - 1   sign-o - 2 Srki_mk - 1
18 |Logitech| - 1   Irelia - 2 PROSVETA - 1
19 mozok - 1   |Logitech| - 2 Norm - 1
20 codewarrior - 1   Debaser - 2 AndroUser - 1
21 Edno_Dete - 1   Druzliv^m - 2 MUGO - 1
22 majche - 1   KUR_ZA_GRCI - 1 VMaster - 1
23     Auslaender - 1 fishyy - 1
24     sexceuroman - 1 omew - 1
25     snailbot - 1 FordMustang - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.5% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç fishbot äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.5% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK HUCKER
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.6%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.8 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 459 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.36 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
7 quakenet 4 Oakley|Off
8 addtrigger 4 Oakley
9 smells 4 catbot
10 steals 3 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :) 6 Bu
3 :D 6 mungos
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
3 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
4 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
5 http://www.greekchat.eu 1 Lady
6 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
7 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
8 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
10 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
11 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 29 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 741 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 47 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2258 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 2 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 6.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 32.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 802 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
Happy New Year 31 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 10:32
stats https://www.nordicbots.com/?id=66&cid=83219&s=1 31 çìÝñåò ðñéí áðü hellas óôéò 10:32
Ôï topic äçëþèçêå 114 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 48966.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 04 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com